Regulamin

Regulamin świadczenia usług monitoringu online

(w przypadku gdy nie została zawarta odrębna umowa na świadczenie usług)

Świadczenie usług

 1. Przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zbieranie, gromadzenie i/lub prezentacja różnych danych zależnych od urządzenia: temperatura, wilgotność, pozycja GPS, bateria, zasięg RSSI, statusy LED.

 2. Usługodawcą jest operator strony internetowej i serwera na którym jest ona umieszczona.

 3. Usługobiorcą jest dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wykupił usługę u usługodawcy.

 4. Usługi są świadczone za pośrednictwem strony internetowej na której loguje się usługobiorca drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług usługodawcy.

Zasady świadczenia usług

 1. Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane przesyłane przez urządzenia poprawnie zainstalowane w systemie escomonitor.com. Zasady przesyłania danych z urządzeń, ich zakres i treść oraz terminarz dostarczania na serwer jest zgodny z ich wewnętrznym oprogramowaniem i możliwościami systemu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych z urządzeń odbywa się tak długo, jak długo jest są one aktywne w bazie danych usługobiorcy. Dane historyczne urządzeń są przetrzymywane w bazie danych usługodawcy przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania, następnie są one usuwane.

 2. Tylko urządzenia z aktywny płatnym abonamentem mają zapisywaną historię danych w bazie danych usługodawcy.

 3. Usługobiorca upoważnia usługodawcę do przetwarzania i składowania wszelkich danych, jakie są potrzebne do prawidłowego świadczenia usługi w okresie objętym aktywnością urządzeń dodanych do systemu.

 4. Wszelkie dane udostępniane są za pośrednictwem sieci internetowej i przeglądarki internetowej.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług potrzebnych na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych systemu informatycznego oraz w sytuacjach wystąpienia awarii sieci energetycznej lub sieci internetowej.

 6. Usługobiorca nie może ingerować w urządzenie w sposób niezgodny z instrukcją

Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowego gromadzenia i prezentowania danych.

 2. Gromadzenie danych polega na odbieraniu ich z urządzeń za pomocą sieci internetowej i zapisywaniu ich w bazie danych.

 3. Udostępnianie danych polega na utrzymaniu dostępności do serwera z danymi i programem udostępniającym te dane drogą elektroniczną oraz na utrzymaniu prawidłowego działania programu udostępniającego dane.

 4. Funkcje dostępne w systemie monitoringu zależne są o posiadanego urządzenia i wykupionego abonamentu

 5. System prezentacji danych dostępny z serwera usługodawcy udostępniany jest w stanie ?jaki jest? i w związku z jego rozwojem może podlegać zmianom w trakcie trwania umowy.

Obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do prawidłowej instalacji urządzenia. Za prawidłową instalację rozumie się instalację przeprowadzoną zgodnie z instrukcją obsługi dostępną na stronie usługodawcy oraz ogólnymi zaleceniami instalacyjnymi. Za prawidłowy montaż urządzeń odpowiada usługobiorca.

 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za dokonanie czynności wskazanych w instrukcji obsługi, dotyczących konserwacji urządzeń podłączonych do systemu escomonitor.com, np.:wymiana baterii w urządzeniach, doładowanie karty SIM, poprawna konfiguracja sieci WiFi, aktualizacja aplikacji, itp.), które są niezbędne do zapewnienia poprawnej pracy.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploatowania lokalizatora. W szczególności: nie używać urządzeń w działalności niezgodnej z prawem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim jakie mogą powstać w wyniku niezgodnego z prawem lub celem, zastosowania urządzeń i danych przez nie zebranych.

 2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z użytkowaniem systemu wynikające z niedostępności sieci internetowej i/lub sieci GSM po stronie usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z okresowych awarii jakie mogą wystąpić po stronie usługodawcy w postaci awarii serwerów, przerw w dostawie prądu czy przerw w dostępie do sieci Internetu.

 4. Usługodawca nie odpowiada na problemy w transmisji danych z urządzeń na serwer usługodawcy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sieci GSM, sieci internetowej. W szczególności nie odpowiada za awarie i takie zmiany w konfiguracji sieci GSM, konfiguracja sieci internetowej, które uniemożliwiają prawidłową transmisję danych.

 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnego działania oprogramowania urządzeń podłączonych do systemu i/lub oprogramowania serwerowego. Cały system dostarczany jest usługobiorcy w stanie ?takim jak jest?. W szczególności usługodawca nie odpowiada za skutki prawne i faktyczne za czynności jakie wykonał usługobiorca na podstawie danych pobranych z systemu monitoringu

 6. Usługodawca nie odpowiada za braki w danych spowodowane zdarzeniami losowymi lub okolicznościami technicznymi na jakie nie ma wpływy. Są to w szczególności: - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sieci GSM, sieci internetowej - awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej - okoliczności gwałtownych zjawisk naturalnych mogące zakłócić działanie systemu - zakłócenia energetyczne pojawiające się w instalacji elektrycznej i mające wpływ na stabilna pracę urządzeń - nieprawidłowy montaż urządzeń - awarię - uszkodzenie lub nieprawidłowe położenie anteny GPRS i/lub GPS i/lub WI-FI

 7. Usługobiorca powinien być świadomy, że jedynie ubezpieczenie własności monitorowanej  przez Usługodawcę może zapewnić Usługobiorcy możliwość rekompensaty szkody.

Opłaty

 1. Opłaty za świadczenie usług przez usługodawcę wnoszone są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie usługodawcy. Cennik ten jest powiązany ze systemem płatności

 2. Faktury dostarczane są drogą elektroniczną na adres mail podany przez usługobiorcę na co usługobiorca wyraża zgodę.

 3. Przesłanie drogą elektroniczną faktury uważane jest za jej prawidłowe dostarczenie

 4. Nie wniesienie opłaty za urządzenie znajdujące się na koncie usługobiorcy posiadające wykupiony abonament w wyznaczonym terminie powoduje zablokowanie dostępu do niektórych funkcji systemu. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej to termin wniesienia opłaty abonamentowej wypada co wyznaczony okres zgodny z wybranym planem abonamentowym.

 5. Jeżeli zakup abonamentów dokonany był za pośrednictwem firmy trzeciej (pośrednika) a pośrednik nie wywiązał się ze zobowiązania w stosunku do usługodawcy, zastosowanie ma punkt 31 niniejszego regulaminu. Oznacza wstrzymanie działania niektórych funkcjonalności dostarczanych do urządzeń z aktywnym abonamentem do czasu uregulowania zobowiązania wobec usługodawcy.

 6. Odblokowanie dostępu do funkcji dostępnych w abonamencie nastąpi po wniesieniu opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.

Postanowienie końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.

 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwe według siedziby usługodawcy.