Regulamin

Regulamin świadczenia usług monitoringu online

Dane Firmy:

Termo Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wilanowska 2, 05-509 Józefosław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001017245, NIP 9512334944, REGON 142821215

(w przypadku gdy nie została zawarta odrębna umowa na świadczenie usług)

Świadczenie usług

 1. Przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zbieranie, gromadzenie i/lub prezentacja różnych danych zależnych od urządzenia: temperatura, wilgotność, pozycja GPS, bateria, zasięg RSSI, statusy LED.

 2. Usługodawcą jest operator strony internetowej i serwera na którym jest ona umieszczona.

 3. Usługobiorcą jest dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wykupił usługę u usługodawcy.

 4. Usługi są świadczone za pośrednictwem strony internetowej na której loguje się usługobiorca drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług usługodawcy.

Zasady świadczenia usług

 1. Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane przesyłane przez urządzenia poprawnie zainstalowane w systemie escomonitor.com. Zasady przesyłania danych z urządzeń, ich zakres i treść oraz terminarz dostarczania na serwer jest zgodny z ich wewnętrznym oprogramowaniem i możliwościami systemu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych z urządzeń odbywa się tak długo, jak długo jest są one aktywne w bazie danych usługobiorcy. Dane historyczne urządzeń są przetrzymywane w bazie danych usługodawcy przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania, następnie są one usuwane.

 2. Tylko urządzenia z aktywny płatnym abonamentem mają zapisywaną historię danych w bazie danych usługodawcy.

 3. Usługobiorca upoważnia usługodawcę do przetwarzania i składowania wszelkich danych, jakie są potrzebne do prawidłowego świadczenia usługi w okresie objętym aktywnością urządzeń dodanych do systemu.

 4. Wszelkie dane udostępniane są za pośrednictwem sieci internetowej i przeglądarki internetowej.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług potrzebnych na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych systemu informatycznego oraz w sytuacjach wystąpienia awarii sieci energetycznej lub sieci internetowej.

 6. Usługobiorca nie może ingerować w urządzenie w sposób niezgodny z instrukcją
   

Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowego gromadzenia i prezentowania danych.

 2. Gromadzenie danych polega na odbieraniu ich z urządzeń za pomocą sieci internetowej i zapisywaniu ich w bazie danych.

 3. Udostępnianie danych polega na utrzymaniu dostępności do serwera z danymi i programem udostępniającym te dane drogą elektroniczną oraz na utrzymaniu prawidłowego działania programu udostępniającego dane.

 4. Funkcje dostępne w systemie monitoringu zależne są o posiadanego urządzenia i wykupionego abonamentu

 5. System prezentacji danych dostępny z serwera usługodawcy udostępniany jest w stanie ?jaki jest? i w związku z jego rozwojem może podlegać zmianom w trakcie trwania umowy.
   

Obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do prawidłowej instalacji urządzenia. Za prawidłową instalację rozumie się instalację przeprowadzoną zgodnie z instrukcją obsługi dostępną na stronie usługodawcy oraz ogólnymi zaleceniami instalacyjnymi. Za prawidłowy montaż urządzeń odpowiada usługobiorca.

 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za dokonanie czynności wskazanych w instrukcji obsługi, dotyczących konserwacji urządzeń podłączonych do systemu escomonitor.com, np.:wymiana baterii w urządzeniach, doładowanie karty SIM, poprawna konfiguracja sieci WiFi, aktualizacja aplikacji, itp.), które są niezbędne do zapewnienia poprawnej pracy.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploatowania lokalizatora. W szczególności: nie używać urządzeń w działalności niezgodnej z prawem.
   

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim jakie mogą powstać w wyniku niezgodnego z prawem lub celem, zastosowania urządzeń i danych przez nie zebranych.

 2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z użytkowaniem systemu wynikające z niedostępności sieci internetowej i/lub sieci GSM po stronie usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z okresowych awarii jakie mogą wystąpić po stronie usługodawcy w postaci awarii serwerów, przerw w dostawie prądu czy przerw w dostępie do sieci Internetu.

 4. Usługodawca nie odpowiada na problemy w transmisji danych z urządzeń na serwer usługodawcy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sieci GSM, sieci internetowej. W szczególności nie odpowiada za awarie i takie zmiany w konfiguracji sieci GSM, konfiguracja sieci internetowej, które uniemożliwiają prawidłową transmisję danych.

 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnego działania oprogramowania urządzeń podłączonych do systemu i/lub oprogramowania serwerowego. Cały system dostarczany jest usługobiorcy w stanie ?takim jak jest?. W szczególności usługodawca nie odpowiada za skutki prawne i faktyczne za czynności jakie wykonał usługobiorca na podstawie danych pobranych z systemu monitoringu

 6. Usługodawca nie odpowiada za braki w danych spowodowane zdarzeniami losowymi lub okolicznościami technicznymi na jakie nie ma wpływy. Są to w szczególności: - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sieci GSM, sieci internetowej - awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej - okoliczności gwałtownych zjawisk naturalnych mogące zakłócić działanie systemu - zakłócenia energetyczne pojawiające się w instalacji elektrycznej i mające wpływ na stabilna pracę urządzeń - nieprawidłowy montaż urządzeń - awarię - uszkodzenie lub nieprawidłowe położenie anteny GPRS i/lub GPS i/lub WI-FI

 7. Usługobiorca powinien być świadomy, że jedynie ubezpieczenie własności monitorowanej  przez Usługodawcę może zapewnić Usługobiorcy możliwość rekompensaty szkody.

Opłaty

 1. Opłaty za świadczenie usług przez usługodawcę wnoszone są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie usługodawcy. Cennik ten jest powiązany ze systemem płatności

 2. Faktury dostarczane są drogą elektroniczną na adres mail podany przez usługobiorcę na co usługobiorca wyraża zgodę.

 3. Przesłanie drogą elektroniczną faktury uważane jest za jej prawidłowe dostarczenie

 4. Nie wniesienie opłaty za urządzenie znajdujące się na koncie usługobiorcy posiadające wykupiony abonament w wyznaczonym terminie powoduje zablokowanie dostępu do niektórych funkcji systemu. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej to termin wniesienia opłaty abonamentowej wypada co wyznaczony okres zgodny z wybranym planem abonamentowym.

 5. Jeżeli zakup abonamentów dokonany był za pośrednictwem firmy trzeciej (pośrednika) a pośrednik nie wywiązał się ze zobowiązania w stosunku do usługodawcy, zastosowanie ma punkt 31 niniejszego regulaminu. Oznacza wstrzymanie działania niektórych funkcjonalności dostarczanych do urządzeń z aktywnym abonamentem do czasu uregulowania zobowiązania wobec usługodawcy.

 6. Odblokowanie dostępu do funkcji dostępnych w abonamencie nastąpi po wniesieniu opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.
   

Postanowienie końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.

 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwe według siedziby usługodawcy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal internetowy działający pod adresami: escomonitor.com prowadzony jest przez Termo Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wilanowska 2, 05-509 Józefosław.

Korzystanie ze Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies

 • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

 • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

 • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1200x768 pikseli,

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

II. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą lub Marketplace Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 1. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

 1. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: escomonitor.com za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

 1. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

 1. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 1. Sprzedawca -Termo Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wilanowska 2, 05-509 Józefosław

 2. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 3. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

 4. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego Termo Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wilanowska 2, 05-509 Józefosław - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie ?pdf?.

 1. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

 1. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, itp.).

 1. Elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy- stworzona przez sprzedawcę forma elektroniczna oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość widoczna w panelu klienta.

 2. Zakupy Bez Rejestracji - dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 1. Faktura Korygująca ? dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy).

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • zawieranie umów sprzedaży online ? w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

 • prowadzenie Konta klienta,

 • przesyłanie wiadomości e- mail,

 • newsletter ? zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

 • dodawanie opinii, komentarzy i ocen ? kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg

 • realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen

 

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW    

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania  ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 1. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o  jej potwierdzenie.

 1. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

 

IV. KONTO

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści,
  w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.     

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

 1. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. XIV Regulaminu. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 1. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 1. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: ?Zamawiam i płacę?.

 1. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

 1. Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest :

 • Zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego

 • Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

 1. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

 1. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

 

V. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 1. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 1. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

 1. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:

 • za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego

 • telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu Internetowego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

 1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

 1. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

 1. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

 

VII. PŁATNOŚCI        

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, zwrócona.     

 1. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

 • gotówką za pobraniem ? w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,

 • przelewem z góry na konto,

 • kartą płatniczą

 • przelewem błyskawicznym

 • przelewem elektronicznym

 1. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre  ze wskazanych w pkt 2 form płatności. 

 1. Operatorem płatności ?Karta płatnicza? oraz ?Przelew błyskawiczny? jest platforma tpay, która jest własnością firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań), przy ulicy św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 494 980,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 7773061579.       

 1. W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą oraz przelewów błyskawicznych dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez tpay.

 

 

VIII. DOSTAWA

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.

 1. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

 1. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

 

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

 • Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).

 • Odbiór zamówienia w paczkomacie.

 • Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Odbiór zamówienia w placówce Poczty Polskiej.

 • Odbiór zamówienia na Stacji Paliw Orlen, paczka w RUCH oraz Żabka/Freshmarket

 • Poprzez wiadomość mailowa (w przypadku licencji i kodów) przesłaną przez Sklep internetowy bądź dostawce usługi

 1. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w paczkomacie, placówce Poczty Polskiej, Stacji Paliw Orlen lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

 1. W sytuacji określonej w pkt. 3, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

 1. W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność z góry na konto, E-przelew/karta kredytowa- płatność przez Internet Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 5, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.   

 1. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu. 

 1. W przypadku zakupu licencji elektronicznych i kodów zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych konsumenta do partnera (usługodawcy/licencjodawcy/pośrednika) realizującego wysyłkę zakupionej usługi.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 8 poniżej.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu:
Termoplus
ul. Brandwicka 104
37-450 Stalowa Wola

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

 1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy ? w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

 1. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Kupującego i przesłania go Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.

 1. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

  10.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  10.2 których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  10.3 których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10.4 których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10.5 o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  10.6 których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  10.7 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  10.8 zawartej w drodze aukcji publicznej;

  10.9 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  10.10 której Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  10.11 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  10.12 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  10.13 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 1. Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury Korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

  11.1 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11.2 Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne. 

 

XI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, oraz drogą telefoniczną.

 1. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

 1. Zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu tj. RMA, z poziomu profilu Klienta, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.

 1. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje .

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

 

XII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy oraz po przyjęciu towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

  2.1 Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

  2.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

XIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce ?gwarancja i zwroty?. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

 1. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:

  2.1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

  2.2 odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

  2.3 odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

  2.4 Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

  2.5 Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 1. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

XVI. USŁUGI DODANE

 1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, ochrona dodatkowa lub rozszerzona ochrona gwarancyjna, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na jednej ze stron Sklepu internetowego.

 1. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

 1. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

 1. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Termo Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Wilanowska 2, 05-509 Józefosław. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

 

XVII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

 1. Klient oświadcza, że:

  1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

  1.2 nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony  do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

 1. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

  3.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  3.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3.3 wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,

  3.4 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

XVIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 

XIX. UTYLIZACJA TOWARÓW

 1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym, Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany od Sprzedawcy towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy sprzęt.

 

XX. NARUSZENIA

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

 1. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

XXI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;

 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

 • Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

XXII. DANE OSOBOWE

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

 1. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

 1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz Polityce transparentności.

 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1 maja 2021 roku.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

 1. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Warszawie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823,. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 1. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość ?zainfekowania? systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, ?robaki? czy ?konie trojańskie?. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 • Cookies

 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.


XXIV. OPISY PRODUKTÓW

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 

XXV. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego

Usług monitoringu online

(w przypadku gdy nie została zawarta odrębna umowa na świadczenie usług)

Świadczenie usług

 1. Przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zbieranie, gromadzenie i/lub prezentacja różnych danych zależnych od urządzenia: temperatura, wilgotność, pozycja GPS, bateria, zasięg RSSI, statusy LED.

 2. Usługodawcą jest operator strony internetowej i serwera na którym jest ona umieszczona.

 3. Usługobiorcą jest dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wykupił usługę u usługodawcy.

 4. Usługi są świadczone za pośrednictwem strony internetowej na której loguje się usługobiorca drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług usługodawcy.

Zasady świadczenia usług

 1. Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane przesyłane przez urządzenia poprawnie zainstalowane w systemie escomonitor.com. Zasady przesyłania danych z urządzeń, ich zakres i treść oraz terminarz dostarczania na serwer jest zgodny z ich wewnętrznym oprogramowaniem i możliwościami systemu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych z urządzeń odbywa się tak długo, jak długo jest są one aktywne w bazie danych usługobiorcy. Dane historyczne urządzeń są przetrzymywane w bazie danych usługodawcy przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania, następnie są one usuwane.

 2. Tylko urządzenia z aktywny płatnym abonamentem mają zapisywaną historię danych w bazie danych usługodawcy.

 3. Usługobiorca upoważnia usługodawcę do przetwarzania i składowania wszelkich danych, jakie są potrzebne do prawidłowego świadczenia usługi w okresie objętym aktywnością urządzeń dodanych do systemu.

 4. Wszelkie dane udostępniane są za pośrednictwem sieci internetowej i przeglądarki internetowej.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług potrzebnych na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych systemu informatycznego oraz w sytuacjach wystąpienia awarii sieci energetycznej lub sieci internetowej.

 6. Usługobiorca nie może ingerować w urządzenie w sposób niezgodny z instrukcją

Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowego gromadzenia i prezentowania danych.

 2. Gromadzenie danych polega na odbieraniu ich z urządzeń za pomocą sieci internetowej i zapisywaniu ich w bazie danych.

 3. Udostępnianie danych polega na utrzymaniu dostępności do serwera z danymi i programem udostępniającym te dane drogą elektroniczną oraz na utrzymaniu prawidłowego działania programu udostępniającego dane.

 4. Funkcje dostępne w systemie monitoringu zależne są o posiadanego urządzenia i wykupionego abonamentu

 5. System prezentacji danych dostępny z serwera usługodawcy udostępniany jest w stanie ?jaki jest? i w związku z jego rozwojem może podlegać zmianom w trakcie trwania umowy.

Obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do prawidłowej instalacji urządzenia. Za prawidłową instalację rozumie się instalację przeprowadzoną zgodnie z instrukcją obsługi dostępną na stronie usługodawcy oraz ogólnymi zaleceniami instalacyjnymi. Za prawidłowy montaż urządzeń odpowiada usługobiorca.

 2. Usługobiorca jest odpowiedzialny za dokonanie czynności wskazanych w instrukcji obsługi, dotyczących konserwacji urządzeń podłączonych do systemu escomonitor.com, np.:wymiana baterii w urządzeniach, doładowanie karty SIM, poprawna konfiguracja sieci WiFi, aktualizacja aplikacji, itp.), które są niezbędne do zapewnienia poprawnej pracy.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploatowania lokalizatora. W szczególności: nie używać urządzeń w działalności niezgodnej z prawem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim jakie mogą powstać w wyniku niezgodnego z prawem lub celem, zastosowania urządzeń i danych przez nie zebranych.

 2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z użytkowaniem systemu wynikające z niedostępności sieci internetowej i/lub sieci GSM po stronie usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z okresowych awarii jakie mogą wystąpić po stronie usługodawcy w postaci awarii serwerów, przerw w dostawie prądu czy przerw w dostępie do sieci Internetu.

 4. Usługodawca nie odpowiada na problemy w transmisji danych z urządzeń na serwer usługodawcy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sieci GSM, sieci internetowej. W szczególności nie odpowiada za awarie i takie zmiany w konfiguracji sieci GSM, konfiguracja sieci internetowej, które uniemożliwiają prawidłową transmisję danych.

 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnego działania oprogramowania urządzeń podłączonych do systemu i/lub oprogramowania serwerowego. Cały system dostarczany jest usługobiorcy w stanie ?takim jak jest?. W szczególności usługodawca nie odpowiada za skutki prawne i faktyczne za czynności jakie wykonał usługobiorca na podstawie danych pobranych z systemu monitoringu

 6. Usługodawca nie odpowiada za braki w danych spowodowane zdarzeniami losowymi lub okolicznościami technicznymi na jakie nie ma wpływy. Są to w szczególności: - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sieci GSM, sieci internetowej - awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej - okoliczności gwałtownych zjawisk naturalnych mogące zakłócić działanie systemu - zakłócenia energetyczne pojawiające się w instalacji elektrycznej i mające wpływ na stabilna pracę urządzeń - nieprawidłowy montaż urządzeń - awarię - uszkodzenie lub nieprawidłowe położenie anteny GPRS i/lub GPS i/lub WI-FI

 7. Usługobiorca powinien być świadomy, że jedynie ubezpieczenie własności monitorowanej  przez Usługodawcę może zapewnić Usługobiorcy możliwość rekompensaty szkody.

Opłaty

 1. Opłaty za świadczenie usług przez usługodawcę wnoszone są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie usługodawcy. Cennik ten jest powiązany ze systemem płatności

 2. Faktury dostarczane są drogą elektroniczną na adres mail podany przez usługobiorcę na co usługobiorca wyraża zgodę.

 3. Przesłanie drogą elektroniczną faktury uważane jest za jej prawidłowe dostarczenie

 4. Nie wniesienie opłaty za urządzenie znajdujące się na koncie usługobiorcy posiadające wykupiony abonament w wyznaczonym terminie powoduje zablokowanie dostępu do niektórych funkcji systemu. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej to termin wniesienia opłaty abonamentowej wypada co wyznaczony okres zgodny z wybranym planem abonamentowym.

 5. Jeżeli zakup abonamentów dokonany był za pośrednictwem firmy trzeciej (pośrednika) a pośrednik nie wywiązał się ze zobowiązania w stosunku do usługodawcy, zastosowanie ma punkt 31 niniejszego regulaminu. Oznacza wstrzymanie działania niektórych funkcjonalności dostarczanych do urządzeń z aktywnym abonamentem do czasu uregulowania zobowiązania wobec usługodawcy.

 6. Odblokowanie dostępu do funkcji dostępnych w abonamencie nastąpi po wniesieniu opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.

Postanowienie końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.

 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwe według siedziby usługodawcy.